Kinnisvara tagatisega laen; laenud tagatiseta

Seega, euribori tõus tähendab laenu tagasimaksmisel suuremat kulu. Intress ja selle muutumine Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda. Maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb ja/või Teie muud kulud kasvavad. Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. Laenulepingu tingimuste muutmine Lepingu tingimuste muutmine toimub mõlema poole kokkuleppel ja see muutus fikseeritakse üldjuhul lepingu lisaga. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel. Kinnisvara tagatisega laen; laenud tagatiseta. Intressivahetasu arvutamisel lähtume tagastamise päeval kehtivast turuintressimäärast. Laenu kasutamise eesmärgid Laenu anname kindla otstarbega, mille märgime laenulepingusse. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus. Te võite meilt igal ajal küsida turuintressimäära suurust. Kinnisvaralaenu puhul hindame eelkõige kinnisvaratagatise väärtust ja seisukorda. Teie algatatud muutmine on üldjuhul tasuline. Näiteks kuue kuu euribori uus väärtus fikseeritakse iga kuue kuu tagant. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Kinnisvaralaenu anname kinnisvara tagatisel ning laenuraha kasutamiseks piiranguid ei seata. Laenu vääring Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes ja seda muuta ei saa. Kui muutub intressimäär või muudetakse laenutähtpäeva või kui tagastate laenu suuremate erakorraliste tagasimaksetena, siis muutub ka annuiteetmakse suurus. laenu põhiosa tagasimaksest ja intressist. tööpäeva jooksul või küsime vajadusel juurde selgitavaid küsimusi Teie maksevõime hindamiseks. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenusaajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Sel juhul on intressimäär fikseeritud ja koosneb individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist ja fikseeritud baasintressimäärast, mille arvutame rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud intressimäära alusel. Tagatisvaraga seotud lisakohustused Tagatiseks antud kinnisvara peab olema laenulepingus esitatud tingimustel kindlustatud. Laenulepingu eritingimused Kui laenuleping sisaldab eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Kinnisvaralaen sobib laenusoovijatele, kes omavad laenu teenindamiseks piisavalt regulaarseid ja tõendatavaid tulusid. Kinnisvara tagatisega laen; laenud tagatiseta. Olenevalt finantseerimisprojektist maksame laenu välja kas ühes või mitmes osas. Annuiteetgraafiku puhul on laenuperioodi algusaastatel intressimakse osakaal suurem ja laenumakse moodustab annuiteetmaksest väiksema osa. Seejuures võite taotleda laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükkamist. Seetõttu on pangale makstav summa iga kuu erinev. Selleks et saaksime veenduda kindlustuskohustuse täitmises, peate meile edastama kindlustuspoliisi. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Laenu ennetähtaegsel tagastamisel on meil õigus leppetasule, mille suurus oleneb intressimäära tüübist. Juhul, kui Te ei kasuta laenu määratud otstarbel, võime Teilt nõuda leppetrahvi või öelda laenulepingu erakorraliselt üles, nõudes kogu laenu kohest tasumist. Laenuperioodi lõpus on jaotus vastupidine. Selliselt määratud intressimäär võib iga poole aasta möödudes suureneda või väheneda ning see kahandab või kasvatab ka laenu tagasimakse suurust. Selleks et saaksite euribori tõusu riski maandada, pakume intressimäära fikseerimist kokkulepitud perioodiks. Kus saab laenu võtta; telefoni teel kiirlaen. Turuintressimäär on fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni jäänud perioodi kohta rahvusvahelisel rahaturul eurolaenudele noteeritud fikseeritud intressimäär. Teilon õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Meil on õigus leping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui olete maksega viivituses kolmel järjestikusel korral. Kui Te laenujääki, intressi ja muid võlgnetavaid makseid ei tasu, siis alustame võla sissenõudmist, mis võib tähendada täite- või kohtumenetlust ja tagatisvara sundmüüki. Kui tagate lepingu täitmist pandiga, võivad ühekordse tasuna lisanduda: tagatise hindamise tasu; kindlustusmakse; KredExi käenduse korral tagatislepingu tasu. Omafinantseeringu määr Kui võtate laenu kinnisvara ostmiseks, peab Teil olema rahaline omafinantseering, mille minimaalse summa paneme kirja ka laenulepingusse. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri ja panga . Tagatiseks sobivad kinnisvarana korterid, majad, ridaelamud, metsad, põllumaad ja tootmishooned. Teie soovi korral edastame lepingu sõlmimisel Teile tagasimaksete näidistabeli, kus on kirjas põhiosa- ja intressimaksed. Väiksed laenud; kodulaen järelmaksuga. Juhul, kui Te kindlustuspoliisi meile õigeks ajaks ei edasta või tagatiseks antud kinnisvara laenulepingu tingimustel ei kindlusta, esitame Teile leppetrahvi nõude. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda. Tagastades laenu fikseeritud baasintressimäära kehtivusperioodil, ja kui laenu või selle osa tagastamise päeval kehtiv turuintressimäär on madalam fikseeritud baasintressimäärast, on tagastamise tasu võrdne intressivahetasuga. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel. Kui soovime tagatiseks antava kinnisvara väärtust tõendavat eksperthinnangut, siis peate selle koostaja valima meile sobivate kinnisvarabüroode hulgast. Kinnisvaralaen on kinnisvara tagatisel antav vaba sihtotstarbega laen, mida võib kasutada näiteks oma eluaseme remondiks või parenduseks, väiksemate laenude refinantseerimiseks, suuremate sisseostude tegemiseks, tarbimiskulutuste jms. Kinnisvaralaenu taotlemise eelduseks on kinnisvara hindamiseakti esitamine või tasuta hindamine meie partnerite poolt. Rahalise omafinantseeringu võib asendada pangale sobiliku lisatagatisega. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed Lepingu ülesütlemise alused on toodud lepingutingimustes. Kui võõrandamine või koormamine tehakse ilma KredExi nõusolekuta, võib KredEx öelda käenduslepingu erakorraliselt üles ning Teil tuleb leida uus lisatagatis.. Kolme kuuline tähtaeg hakkab kulgema päevast, mil Teie teate kätte saime. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata. Intressimäär on märgitud laenulepingus.

Kui baasintressimäära ei saa kasutada, siis kohaldub intressile viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering kuni asendamispäevani või baasintressimäära uuesti kättesaadavaks muutumisele järgneva intressimäära muutmise päevani. Pank ei maksa üldjuhul laenu välja enne, kui olete omafinantseeringu tasunud. Laenulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Meiega kokku lepitud maksepuhkuse ajal tasute ainult intressimakseid. Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul tasute kogu laenuperioodi jooksul iga kuu ühesuurust laenu põhiosa makset, millele lisandub intress. Laen smsiga; laenud ilma tõendita. Laenu tagasimaksmine Laenulepingualusel tasutavaid makseid võtame Teie arvelduskontolt. Vastava summa arvutame hilinenud maksetelt, lähtudes lepingus märgitud viivisemäärast. Nende nimekirja leiate lehelt seb-poolt-aktsepteeritavad-kinnisvaraburood. Kui viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering või uus baasintressimäär on negatiivne, siis võrdub see intressimarginaaliga. Fikseerimata intressimäär muutuvast bassintressimäärast ehk euriborist ja individuaalsest intressimarginaalist, mis üldjuhul laenulepingu kestuse jooksul ei muutu. Ainult sel juhul saate olla kindel, et leping jääb jõusse. Ajavahemik, mille tagant euribor võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori olete valinud. Kaebused ja vaidlused Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides

Märkused