KredEx käendus: kas ka sinu jaoks?

Juhul, kui soovitakse, et käendus rakenduks ainult juhul, mil võlausaldaja ei saa nõuet põhivõlgniku vastu rahuldada, siis tuleb selles selgesõnaliselt kokku leppida.vandeadvokaat Siiri MalmbergAdvokaadibüroo Hansa Law Offices. KredEx käendus: kas ka sinu jaoks. Alljärgnevalt on esitatud lühike võrdlus mõlema tagatise kohta.Käendus on lahutamatult seotud tagatava kohustusega. Seega, kui põhikohustus lõppeb, ei mõjuta see garantii kehtivust. Vead lepingus võivad omakorda kaasa tuua mitmeid negatiivseid tagajärgi nii tagatise andjale kui ka võlausaldajale. Juhul, kui garantii annab isik, kes ei tegutse garantiid andes oma majandus- või kutsetegevuses, siis ei ole tegemist garantiiga ja vastav leping võib osutuda tühiseks. Eeltoodust tulenevalt vastutab käendaja põhivõlgniku kohustuse täitmise eest võlausaldaja ees solidaarselt põhivõlgnikuga, mistõttu saab käendaja esitada vastuväiteid võlausaldaja nõudele nii käenduslepingust kui ka põhilepingust tulenevalt.. Asjaolu, kas isik tegutseb garantiid andes oma majandus- või kutsetegevuses võib olla praktikas keeruline tuvastada ning igakord on vajalik analüüsida, kas kohustus võetakse erahuvides või mitte. Tuleb siiski silmas pidada, et pärast lepingu ülesütlemist vastutab käendaja nende kohustuste täitmise eest, mis on tekkinud enne lepingu ülesütlemise momenti. Uused kiirlaenud; kas saab panna tagatiseks ka oma vara kui laenu võtta. Krediitkaart austraalias; smsraha adress. Kui käendajaks on füüsiline isik, siis peab alati olema vastav leping kirjalik ja see peab sisaldama kokkulepet käendaja vastutuse maksimumsumma kohta. Juhul, kui käendusleping ei ole sõlmitud kirjalikus vormis või selles puudub kokkulepe käendaja vastutuse maksimumsumma kohta, siis toob see kaasa käenduslepingu tühisuse. Tuleb silmas pidada, et seadus ei sisusta majandus- ega kutsetegevuse mõistet. Kui panga laenu võtta kas siis saab raha kanda teise inimese arvele; kiirlaenu võtmis nõuded. Abstraktne kokkulepe, millega käendaja kohustub käendama kõiki põhivõlgniku kohustusi, ei ole õiguspärane ning toob kaasa vastava kokkuleppe kehtetuse.

Kas autolaenud on sinu jaoks? – Laenud Eestis

.

Tea rohkem - käendus- ja garantiilepingud -

. Garantii puhul analoogset nõuet ei eksisteeri.

Märkused