Krediidi kogusumma valem; kiirlaenu tuvastamine pangalingi kaudu

Krediidi kulukuse määr - mis see veel on? - Finora Capital

. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b.

Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h.

Kiirlaen – Laenud Eestis

. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. andmed maksevõime kohta; i. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Laen internetist ID kaardiga; pangalaen ja puhkusetasu. Krediidi kogusumma valem; kiirlaenu tuvastamine pangalingi kaudu. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus

Märkused