Kust saada laenu kui pank ei anna; raha laen

NAV/osaku puhasväärtus Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Krediit­kaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid lepingus määratud krediidilimiidi ulatuses. Inkassat­sioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. Tulemus esitatakse protsendina. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. Ostes võlakirja järelturul, võib tootlus ollla intressimäärast kõrgem või madalam. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Kliendi­reiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Krediidi kulukuse määr näitab laenu kasutamisest tulenevat kogukulu ehk intressi, laenulepingu sõlmimise tasu ja muid võimalikke tasusid. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. Clearing/​kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Kinnispant ehk kinnisvarale seatav pant. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. Futuuri omadusteks on väiksem paindlikkus näiteks lõpp-päeva valimisel ja kogustes, kuid suurem likviidsus. Väärt­paberi­tüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak. stamp duty, mis kujutab endast Suurbritannias registreeritud väärtpaberitega tehtavate tehingute tegemise maksu. Õiguste kogum, mille piires võib tegutseda esindatava nimel. POS-terminal Elektrooniline seade, mille vahendusel saab kaupade ja teenuste eest maksta pangakaardiga. Maksu tagasi­nõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine. Ettevõtte töötaja, kellel on sellist informatsiooni ettevõtte kohta, mis ei ole avalikkusele teada. Kindlasti võib laen olla  hea väljapääs, kui soovitakse omaette elama asuda, kuid enne tuleks läbi mõelda ka kõige mustem stsenaarium ning arutada seda oma ala ekspertidega, kes oskavad anda kuldaväärt nõu. Inflat­sioon makromajandusnäitaja, mis näitab üldise hinnataseme tõusu, inflatsioonimäär on hinnatõusu kiirus. Account operator /kontohaldur Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid. Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. Turu­kapitali­satsioon Ettevõtte või väärtpaberi turuväärtus. Emissiooni levitatakse vähemalt kahes välisriigis. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte puhaskasum aktsiakapitaliga. laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks tegelikult välja makstud rahasumma. Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon". Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende. Vastandmõiste inflatsioonile. Kinnine emissioon /private placement Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Krediidi­võime Kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest. Bilansireiting Kliendi automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamine ettevõtja majandusnäitajate baasil. Demateriali­seeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt. Tavaliselt on kupongimäär seotud LIBORi või mõne muu rahaturu intresside indeksiga Fundamentaal­analüüs Analüüsitehnika, mis võtab arvesse ettevõtte finantsseisukorda, juhtimist ja positsiooni tööstussektoris, selleks et ennustada aktsia hinna liikumist. Kui vastus on ei, siis tasuks laenuvõtmisest siiski loobuda ja hakata pigem vajaliku asja ostmiseks raha koguma. Sisuliselt standardiseeritud forward, reeglina kaubeldakse börsil. Custodian/​väärtpaberi­haldur Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Riigi poolt kehtestatud teatud teenuselt/hüvelt/sissetulekult makstav rahasumma. Õnn vs raha: kuidas sinu mõtteviis mõjutab rahakoti sisu. Müügiopt­sioon Leping, mis annab investorile õiguse aga mitte kohustuse müüa vara kokku lepitud hinnaga teatud ajaperioodil/hetkel tulevikus. Põhi­summa Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub. See viib alla võlakirjade hinna ning müügi korral kaotaks investor raha. Väärt­paberi­konto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb. Munitsipaal­võlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt. Counterpart/​tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma. Konto­haldur/​account operator Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid Swedbanki harukontor Konto­väljavõte Väljavõte kontol toimunud tehingutest. Kommerts­paber/​CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames. Arveldus­konto Kliendi nimel avatud konto arvelduste teostamiseks ja nõudmiseni hoiuste hoidmiseks. Börsil kasutatav väärtpaberi lühinimi. Turg, kus väärtpaberite ost-müük lepitakse maaklerite poolt kokku telefoni teel või elektrooniliste andmevõrkude abil. Näiteks leping panga ja investori vahel, kus pank laenab investorile raha lühikeseks ajaks väärtpaberite tagatisel. Turu­tegija Maakler väärtpaberiturul, kes vastutab teatud väärtpaberi osas distisiplineeritud turu säilimise eest, olles valmis alati ostma ja müüma seda väärtpaberit. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. Kasutus­rent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline. Selleks võiks igakuiselt kõrvale panna orienteeruvalt sama suur summa, nagu hakkab olema laenukohustuse igakuine makse – selle saab välja arvutada laenuandjate koduleheküljel oleva laenukalkulaatori abil. Võlakiri, mis on emiteeritud rahvusvahelisele turule väljaspool selle riigi jurisdiktsiooni, mille valuuta on võlakirja nominaalvaluutaks. tulu aktsia kohta - Osa ettevõtte kasumist, mis on eraldatud igale emiteeritud aktsiale pärast maksude mahaarvamist, amortisatsioonieraldisi, potentsiaalset kahjumit, makseid eelisaktsiate ja võlakirjaomanikele ja muid kulusid. Makse­vahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. Kust saada laenu kui pank ei anna; raha laen. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. Lühikeseks müüma Kauplemisstrateegia, mis eeldab väärtpaberi hinna langust. Omavastutus Kokkuleppeline summa, mis tuleb kliendil kahjujuhtumi korral endal kanda. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. Laenu võtmine ei tohiks laenuvõtja elukvaliteeti halvemaks muuta. Värtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva. See annab aimu, kuidas sellises suurusjärgus laenumakse mõjutab igapäevast ja -kuist rahalist toimetulekut. Tšeki kirjutaja korraldus lunastajale maksta määratud summa nõudmisel kas kirjutajale või kirjutaja poolt määratud kolmandale isikule. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Jooksevkurss iga tehingu kohta eraldi noteeritud kurss. Abstraktne süsteem investoritest, vahendajatest ja emitentidest, mis võimaldab ettevõtetele finantseerimise ja investoritele investeerimisvõimaluste valiku. Salajane personaalne tunnuskood, mille kaudu tuvastatakse kaardi valdaja. Esindab omandiõigust ettevõttes.

Kust saada laenu kui pank ei anna; raha laen -

. Free of payment/​makseta arveldus Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. Organiseeritud süsteem väärtpaberite ostmiseks, müümiseks ja hoidmiseks. Tähekombinatsioon, mis omistatakse väärtpaberile tavaliselt börsi poolt, kus seda väärtpaberit noteeritakse või temaga kaubeldakse. USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. Kust saada laenu kui pank ei anna; raha laen. Tootja­hinnain­deks Statiliste andmete grupp, mida kasutatakse inflatsiooni hindamiseks hulgimüügi tasemel. Krediidi­reiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel. YTM kalkulatsioon eeldab, et kõik kupongimaksed reinvesteeritakse tulevikus üha ja sama tootlusega, mis ei pruugi aga võimalikuks osutuda. Ostuoptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on kõrgem kui vara hetkehind. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. Vaba raha­voog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. Väärtpaberite ostu-müügitehnika, kus soovitakse kasu saada hinna väikestest erinevustest. Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu. Võlakirja tootlus investori jaoks, kes hoiab seda lõppemistähtajani, tuleneb ostuhinna ja nominaalväärtuse vahest. Laenu refinantseerimine tagatiseta; kiirlaen 900 eur. Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist ääretult oluline.

Kust saab töötu laenu võtta -

. Elektrooni­lised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank. On kohalikul turul väga levinud. Valuuta­opt­sioon Optsioonileping, mille alusvaraks on valuuta. Omaosaluseks vajalikku summat tasuks koguma hakata juba varakult. Kui investor ostab võlakirja esmasturul, siis võlakirja tootlus võrdub kupongimääraga. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. Turuväärtuse arvutamiseks korrutatakse väärtpaberite arv hetkel kehtiva väärtpaberite turuhinnaga. Ettevõtte aktsia hind jagatud tema aktsia kohta käiva bilansilise väärtusega. Indeks baseerub kindlate kaupade ja teenuste nimekirjal, mida ostetakse linnapiirkondades. Konver­teeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust. Väärtpaber, mille tulukus on olnud kitsastes raamides, on madala standardhälbega. Sellele, kuidas majanduslikult keerulises olukorras igapäevakulude tasumise ning laenude tagasimaksmisega toime tulla, tasuks mõelda juba laenu võtmisel. Panga­kaart Elektrooniline maksevahend, mille pank on konto omanikule või konto omaniku poolt määratud isikule kaarditehinguteks välja andnud. Laenupädevus isiku või laenukomitee õigus teha otsus laenu väljastamise või mitteväljastamise kohta. Kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Selleks et laenuandjate pakkumisi võrreldes mõista, milline on soodsaim, tasub tähelepanu pöörata krediidi kulukuse määrale. Institut­sionaalne investor Organisatsioon, mis investeerib mitme individuaalse investori poolt investeeritud varasid. Riskikapital Uute ettevõtmiste/äride finantseerimine. Komisjoni­tasu Börsitehingu puhul maakleri poolt võetav komisjonitasu. Kestus/​duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Mitteklient Swedbankis kontot mitte omav klient. Makse­korraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Eelisaktsia Garanteerib dividendide saamise sõltumata ettevõtte finantstulemustest, kuid ei anna aktsionärile hääleõigust. Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. Out-of-the-money Termin, mida kasutatakse sellise optsiooni kirjeldamiseks, millel pole kohesel kasutamisel mingit väärtust. Deval­vatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine.

aasta algusest hakkas euro kehtima arveldusvaluutana. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis. Londoni pankadevaheline laenuintress. Noteerimine Kaupade hinna või väärtpaberite hinna määramine börsil. Laenu võttes mõelge hoolikalt kõik riskid läbi Kui laenuperiood kestab aastaid või lausa aastakümneid, siis võivad selle aja jooksul tekkida ootamatud majanduslikud raskused või planeerimata väljaminekud. Euroopa tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada ainult lõppemisspäeval. Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde. Püsi­korraldus Kliendi korraldus pangale kanda kindlate ajavahemike järel teatud summa ühele konkreetsele saajale. Osaku puhasväärtus/​NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga. Blokeerimine Konto käsutuspiirang, mille tulemusena on panga või kliendi algatusel peatatud kliendi õigus teha kõiki tehinguid või muid toiminguid. Optsiooni ostja poolt makstavat optsiooni hinda kutsutakse optsiooni preemiaks. Laenu võtmisel kehtib kuldne vanasõna „Üheksa korda mõõda, üks kord lõika“. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas Valuuta­kurss Ühe valuuta hind teises valuutas. Kontol olevate rahaliste vahendite seis. Indek­seerimine Aktsiate portfelli, mille koostis vastab laialt levinud turuindeksi koostisele ja käitumisele, ostmine ja hoidmine. Turu­hinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga. Topelt­maksus­tamise vältimise leping Leping, mis sõlmitakse riikide vahel eesmärgiga elimineerida juriidiline topeltmaksustamine, tõkestada maksupettusi ja soodustada investeeringuid.

Märkused