Tuvasta end läbi interneti smsraha; laen kui on maksehäire

mTasku makseviise ja Kolmandate isikute teenuseid saab Klient kasutada üksnes selliste Kaupmeeste juures, kes kasutavad vajalikku tehnilist lahendust ja võimaldavad vastavate mTasku teenuste kasutamist. Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele kehtib Telia ja Kliendi vahelises suhtes ka Kliendilepingus, Üldtingimustes, Andmete kasutamise põhimõtetes ja Hinnakirjas sätestatu. mTasku kasutamise käigus Teliale teatavaks saanud andmeid Kliendi kohta töötleb Telia kooskõlas Telia Andmete kasutamise põhimõtetes toodud tingimustega. Eelnimetatud Telia tingimused on Kliendile kättesaadavad Kodulehel. Klient kohustub maksma M-Makse kasutamise eest Teliale teenustasu vastavalt Telia Hinnakirjale. mTasku makseviiside või Kolmandate isikute teenuste valimisel või nende kasutamisel olla nõutav salakoodi seadistamine ja kasutamine. Klient kohustub maksma mTasku kasutamise eest Teliale tasu vastavalt Telia Hinnakirjale. Kliendil on mTaskule võimalik seadistada personaalne mTasku salakood. M-Makseid saab Klient kasutada üksnes selliste Kaupmeeste juures, kes kasutavad vajalikku tehnilist lahendust ja võimaldavad kaupade ja teenuste eest tasumist Telia M-Maksega. Konkreetse mTasku makseviisiga Kliendile võimaldatavad maksetehingute limiidid kehtestatakse vastava kolmandast isikust makseteenuse osutaja poolt või vastavalt makseteenuse osutaja ja Kliendi vahelisele kokkuleppele.

Muudes küsimustes juhinduvad Telia ja Klient M-maksetega seoses Kasutustingimustes sätestatust. Telia tagab mTasku toimivuse vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele. Kasutustingimustega nõustumisega kinnitab Klient, et on nimetatud dokumentidega tutvunud ja kohustub neis sisalduvaid tingimusi täitma. mTasku kasutamisel võib mTasku makseviiside või Kolmandate isikute teenustest tulenevalt olla vajalik täiendav autentimine, näiteks Kliendi mobiilinumbri tuvastamine või nõrgalt autentimise tasemelt tugevale üleminemine. mTasku mobiilirakenduse deinstallimisega lõpeb automaatselt kõigi mTasku funktsionaalsuste kasutamise võimalus. Telia pakub Kliendile mTaskut üksnes tehnilise platvormina, s.t käesolevate Kasutustingimuste alusel saab Klient enda kasutusse üksnes platvormi kui sellise, milles Klient ise saab valida erinevaid mTasku makseviise ja Kolmandate isikute teenuseid. Kliendi võimalikud pretensioonid või nõuded, mis on seotud mTaskus kasutatavate mTasku makseviisidega või Kolmandate isikute teenustega, tuleb Kliendil esitada vahetult vastavale kolmandale isikule. Lisaks sellele sõltub M-Maksete tegemise võimalikkus Telia poolt konkreetsele Kliendile kehtestatud kuu krediidilimiidist. Telial on õigus blokeerida juurdepääs Kliendi mTaskule ka iseseisvalt ilma Kliendi eraldi taotluseta, kui Telial tekib kahtlus, et õigustamata isikutel on saanud võimalikuks Kliendi mTasku ja/või Kliendi mobiiliseadme kasutamine. Kui Kliendile on saanud teatavaks või tal on tekkinud kahtlus, et õigustamata isik on saanud või võib saada juurdepääsu mTaskule, on Klient kohustatud sellest viivitamatult teavitama Teliale, kes blokeerib edasise juurdepääsu Kliendi mTaskule. Pangahoiuse avamine välismaa pangas – miks ja kuidas?. Telial on õigus igal ajal ühepoolselt muuta või piirata mTasku funktsionaalsusi, samuti muuta käesolevaid Kasutustingimusi, teavitades sellest Klienti mTasku mobiilirakenduse vahendusel, arvestades seejuures Üldtingimustes sätestatud etteteatamistähtaegu. Kliendil on õigus igal ajal lõpetada mTasku kasutamine tervikuna, deinstallides mTasku mobiilirakenduse. Enne mTasku esmakordset kasutamist tuleb Kliendil end autentida. Tuvasta end läbi interneti smsraha; laen kui on maksehäire. Klient saab mTaskut kasutada korraga üksnes ühes mobiiliseadmes. Soovides hakata mTaskut kasutama teises mobiiliseadmes, tuleb Kliendil installida mTasku mobiilirakendus teise seadmesse, end uuesti autentida ja uuesti valida soovitavad mTasku makseviisid ja Kolmandate isikute teenused. Kliendi võimalikud pretensioonid või nõuded, mis on seotud Kaupmehe pakutavate kaupade või teenuste ja nende eest M-Maksega tasumisega, tuleb Kliendil esitada vahetult vastavaid kaupu või teenuseid pakkuvale Kaupmehele.. Käesolevate Kasutustingimuste aktsepteerimisega nõustub Klient, et Telia, kes on üksnes mTasku tehnilise platvormi pakkuja, vastutus Kliendi ees piirdub üksnes mTasku käesolevatele Kasutustingimustele vastava toimivuse tagamisega. mTasku beta versiooni ajal on mTasku kasutamine Kliendile tasuta. Kliendil on õigus igal ajal mTaskust ükshaaval eemaldada sinna Kliendi poolt varasemalt valitud mTasku makseviise või Kolmandate isikute teenuseid. Laenu tuvastamine ID kaardiga; internetilaen. mTasku makseviiside ja Kolmandate isikute teenuste mTaskus valimisel ja selliste teenuste kasutamiseks aktsepteerib Klient täiendavalt vastavad kolmandate isikute kehtestatud tingimused

Märkused